Näme üçin bizi saýlaýar?

Müşderileriň ýokary öwgüsini alyp, degişli materiallaryň we önümleriň mugt nusgalaryny we satuw üçin lomaý arzan açyk materiallary berip bileris.

 • Producokary önümçilik kuwwaty

  Producokary önümçilik kuwwaty

  Has köp2000inedördül metr zawod meýdany,3,8 millionfaner listleri / ýyl, dürli müşderileriň isleglerini kanagatlandyrýar.

 • Giňişleýin tejribe

  Giňişleýin tejribe

  Şondan bäri tejribeli1999, Dongguan Tongli Timber ýokary hilli kontrplak önümçiligi bilen meşgullanýar.

 • Şahadatnama laýyklygy

  Şahadatnama laýyklygy

  Bilen tassyklananCE, GMC,we beýleki degişli şahadatnamalar, önümlerimiz berk howpsuzlyk we hil standartlaryna laýyk gelýär.

Haryt katalogy

Müşderileriň ýokary öwgüsini alyp, degişli materiallaryň we önümleriň mugt nusgalaryny we satuw üçin lomaý arzan açyk materiallary berip bileris.

Esasy önümler

20,000 inedördül metrden gowrak 120-den gowrak ýokary derejeli tehniki işgärler we zawod desgalary bilen, her ýylda 100,000M³-den gowrak önümimiz bar.

biz kim

“Dongguan Tongli Timber Products Co., Ltd.” döredildi1999, we ýöriteleşen häzirki zaman iri göwrümli kärhana
ýokary hilli taýýarlanan we gutarylmadyk şişer kontrplak, ajaýyp kontrplak, şkaf tagtalary we täjirçilik kontrplak öndürmek.Has köp150işgärleri we zawod desgalary20,000inedördül metr, ýyllyk önümimiz bar3,8 millionfaner listleri.Mundan başga-da, tebigy agaç şkafymyz bilen MDF, blokbord we bölejik tagtasyny gaýtadan işlemäge ökdedik. Häzir barCEşahadatnama, ähli modellerimiz Europeanewropa Bileleşiginiň gurluşyk materiallary üçin howpsuzlyk talaplaryna laýyk gelýär.Mundan başga-da, bizde-de barGMChasaba alyş şahadatnamasy we beýleki degişli şahadatnamalar.

 • Dongguan Tongli, mdf tagta öndürijisi, kontrplak zawody

Biziň blogymyz

 • Täzelenişden soňky yslary aýyrmagyň 3 tebigy usuly

  Täzelenişden soňky yslary aýyrmagyň 3 tebigy usuly

  Howalandyrma Agaç şkaflar gutarandan soň, howanyň dogry aýlanmagyna ýol açmak üçin gapylary we penjireleri açyk saklamak hökmandyr.Tebigy akýan ýel wagtyň geçmegi bilen ysyň köpüsini ýuwaş-ýuwaşdan alar.Howanyň üýtgemegine garamazdan, ýapmagy ýatdan çykarmaň ...

 • Agaçdan ýasalan panelleriň ömrüni uzaltmak

  Agaçdan ýasalan panelleriň ömrüni uzaltmak

  Gurlansoň, agaç şkaf panelleriniň uzak ömri üçin dogry tehniki hyzmat bolmaly.Agaç şkaflaryň gündelik gurşawy köplenç ýagtylyga, suwa, temperatura we beýleki faktorlara sezewar bolýar.Appropriateerliksiz tehniki hyzmat düzgünleri düýpgöter erbetleşip biler ...

 • E1 bilen E0 synp agaçdan ýasalan panelleriň arasyndaky tapawut: Sagdynmy?

  E1 bilen E0 synp agaçdan ýasalan panelleriň arasyndaky tapawut: Sagdynmy?

  Ajaýyp öý gurşawyndan başlap, bezeg çyralaryna we kaşaň şarjagaz kontrplaklaryna çenli dürli elementler ajaýyp interýer emele getirýär.Aýratynam, stil we material saýlanylanda agaç şkaf panelleri möhüm rol oýnaýar.Ojak bezeýärsiňizmi ...

 • Agaçdan ýasalan panellerde çyglylygyň we galyndylaryň öňüni almagyň 7 usuly

  Agaçdan ýasalan panellerde çyglylygyň we galyndylaryň öňüni almagyň 7 usuly

  Önümçilikden soň, çalt satylmagyny üpjün etmek üçin agaç şkaf öndürijileri üçin zerurdyr.Öndürijiler we dilerler, saklamak we daşamak wagtynda çyglylyga we galyndy goragyna üns bermelidirler.Tomus mussony ýakynlaşdygyça çyglylyk ýokarlanýar, çyglylyk we galyndy ...

 • Bu görnüşli agaçdan ýasalan paneli bilýärsiňizmi?|Weneer paneli öndüriji

  Bu görnüşli agaçdan ýasalan paneli bilýärsiňizmi?|Weneer paneli öndüriji

  Üçburçly ýa-da bezegli şarjagaz kontrplak diýlip hem bilinýän agaç şkaf paneli, tebigy agaçdan ýa-da ineredenerli agaçdan belli bir galyňlygyň inçe böleklerine bölünip, faneriň ýüzüne ýapyşyp, soňra bolsa içerki bezeg üçin basylýar ýa-da mebel ...

 • ARRC
 • gowy lider
 • ood
 • garşy çyk
 • sb
 • YAI